Vigano - katolikus.info - A keresztény hit és a politika

Ite, missa est!
Benedicamus Domino!
Látni és láttatni
Tartalomhoz ugrás
Carlo Maria Viganó érsek, (az USA volt Pápai Nunciusa 2011-2016):
 
Nyílt levél Donald Trumpnak
 
 
A 2021-es elnökválasztás előestéjén
 
 
 
DONALD J. TRUMP részére
 
 
Kelt: 2020. október 25-én
 
 
Elnök Úr!
 
 
Engedje meg, hogy Önhöz forduljak ebben az órában, amikor az egész világ sorsát egy Isten és az emberiség elleni globális összeesküvés fenyegeti. Érseki mivoltomban írok Önnek, mint aki az apostolok utóda, aki az Amerikai Egyesült Államok korábbi pápai nunciusa volt. Levelemet a világi és egyházi hatóságok teljes hallgatása közepette írom. Kérem, fogadja soraimat úgy, mint "Kiáltó szót a pusztában." (János, 1:23).
 
 
Mint a júniusban Önnek címzett levelemben már írtam, ebben a történelmi helyzetben a Gonosz erői egy irgalom nélküli csatára sorakoztak fel Isten erői ellen; a Gonosz erői hatalmasok és szervezetten állnak csatasorba a Világosság gyermekeivel szemben, akik világi és egyházi vezetőik által magukra hagyottan zavarodottak és szervezetlenek.
 
 
Naponta szembesülünk azoknak a megsokszorozódott támadásaival, akik el akarják pusztítani a társadalom alapját: a természetes családot, az emberi élet tiszteletét, a szabadságot az oktatásban és az üzleti világban. Látjuk a népek vezetőit és az egyházi méltóságokat, amint asszisztálnak Nyugat kultúrájának és krisztusi lelkületének az elpusztításához, miközben az állampolgárok és hívők alapvető jogait egészségügyi veszélyre hivatkozva lábbal tapossák, miközben egyre jobban leleplezik saját magukat, hogy valójában ez nem más, mint egy embertelen, arctalan zsarnoksághoz vezető eszköz.
 
 
Kibontakozóban van a Nagy Újraindítás (Great Reset) nevű globális terv. Egy globális elit tervezte meg, amely az egyéni és a teljes népességre vonatkozó szabadságjogok drasztikus korlátozása érdekében alkalmazott kényszerintézkedések bevezetésével maga alá akarja gyűrni az egész emberiséget. Több nemzet esetében a tervet már jóváhagyták és finanszírozzák; másoknál még kezdeti stádiumban van. A világ vezetői mögött, akik ennek a pokoli bűntettnek a bűntársai és végrehajtói, gátlástalan szereplők állnak, akik a Világgazdasági Fórumot és az Event 201-t finanszírozzák , előremozdítva azok programját.
 
 
A Nagy Újraindítás szándéka egy egészségügyi diktatúra bevezetése, amelynek a célja szabadságromboló intézkedések meghozatala, elrejtve az egyetemes jövedelem biztosításának és az egyedi adósság törlésének csábító ígéretei mögött. Ezeknek a nemzetközi Valutaalaptól származó engedményeknek az ára a magántulajdonról való lemondás és a Bill Gates és a nagy gyógyszergyártó csoportok által támogatott COVID-19 és COVD-21 elleni oltások programjának a betartása. Az óriási Nagy Újrakezdés kezdeményezőit az anyagi érdekeltségeken felül az is motiválja, hogy a védőoltásokat egészségügyi igazolvány és digitális személyi igazolvány megkövetelése fogja kísérni, amivel az egész világ lakossága nyomon lesz követhető. Azok, akik nem fogadják el ezeket az intézkedéseket, táborokba fogják zárni vagy házi őrizetben lesznek és minden vagyonukat elkobozzák.
 
 
Elnök Úr, gondolom, Ön már tájékozódott arról, hogy néhány országban a Nagy Újraindítás már ennek az évnek a vége és 2021. első harmada között aktivizálódni fog. E célból további lezárásokat terveznek, amelyet hivatalosan a világjárvány állítólagos második és harmadik hullámával fognak magyarázni. Ön jól ismeri azokat az eszközöket, amelyeket a pánikkeltésre és az egyéni szabadságjogok drákói korlátozásának legitimálására alkalmaznak. A kitervelők szándéka szerint ez a válság arra fog szolgálni, hogy a nemzeteknek a Nagy Újraindításhoz való átállása visszafordíthatatlanná váljon, ezáltal mérve a végső csapást egy olyan világra, amelynek a létét és az emlékét is teljesen meg akarják szüntetni. De ez a világ, Elnök Úr, magában foglal embereket, kötődéseket, intézményeket, hitet, kultúrát, hagyományokat és ideálokat: olyan embereket és értékeket, amelyek nem úgy működnek, mint az automaták, akik nem engedelmeskednek, mint a gépek, mert lelkük és szívük van, mert egy olyan spirituális kötelék köti össze őket, amely felülről kapja erejét, attól az Istentől, Akivel ellenfeleink szembe akarnak szállni, ahogy Lucifer tette az idők kezdetén „non serviam” (nem szolgálok) -jával.
 
 
Jól tudjuk, hogy sok embert bosszant az "apokaliptikus" felhangok használata és a hivatkozás a Jó és a Gonosz összecsapására, mert szerintük ez megzavarja az embereket. Nem meglepő, hogy az ellenséget dühíti, amikor lelepleződik, miközben azt gondolja, hogy elérte a meghódítandó fellegvárat. Ami meglepő, az az, hogy nem akad senki, aki megkongatná a vészharangot. A "mélyállam" (szerk. megj.: a "deep state" tükörfordítása, jelenthet akár háttérhatalmat is) reakciója azokra, akik leleplezik terveiket, töredezett és zavaros, de ez érthető is. Éppen akkor, amikor a mainstream média bűnrészességével szinte fájdalommentesen és észrevétlenül sikerült elérni az Új Világrendre való átállást, mindenféle csalások, botrányok és bűncselekmények kerülnek napvilágra.
 
 
Néhány hónappal ezelőttig könnyű volt „összeesküvés-elméleti hívőnek” bélyegezni azokat, akik elítélték ezeket a szörnyű terveket, amelyeket most a legapróbb részletekig látunk megvalósítani. Tavaly februárig senki sem gondolta volna, hogy valamennyi városunkban letartóztatják az állampolgárokat egyszerűen azért, mert sétálni akarnak az utcán, lélegezni, üzletüket nyitva tartani, vasárnap templomba menni. Mégis, ez az egész világon megtörténik, még a festői Olaszországban is, amelyet sok amerikai kis elvarázsolt országnak tart, ősi emlékeivel, templomaival, bájos városaival, jellegzetes falvaival. És miközben a politikusok elbarikádozzák magukat palotáikban, és olyan rendeleteket hirdetnek ki, mint a perzsa kényurak, a vállalkozások csődbe mennek, az üzletek bezárnak, és az embereket megakadályozzák abban, hogy éljenek, utazzanak, dolgozzanak és imádkozzanak. Ennek a műveletnek a katasztrofális következményei már most láthatók, kezdve a kétségbeesett vállalkozók és a barátaiktól és osztálytársaiktól elkülönített gyermekek öngyilkosságával, akiknek azt mondták, hogy kövessék az órákat, miközben otthon ülnek egyedül a számítógép előtt.
 
 
Most már világos, hogy az, aki Péter székét foglalja el, a kezdetektől fogva áruló volt annak érdekében, hogy megvédje és elősegítse a globalista ideológiát, támogatva a "mély egyház" [szerk. megj.: ez a "mély állam", azaz a "deep state" mintájára létrehozott "deep church" kifejezés tükörfordítása,amelyre (egyelőre) nincs magyar szó, mondhatnánk talán háttéregyháznak is] napirendjét, amely a saját soraiból választotta meg őt.
 
 
Elnök Úr, Ön világosan kijelentette, hogy meg akarja védeni a nemzetet - Egy Isten uralma alatt álló Nemzetet, az alapvető szabadságokat és azokat a meg nem kérdőjelezhető értékeket, amelyeket ma megtagadnak és amelyek ellen küzdenek. Egyedül Ön az, kedves Elnök Úr, „aki szembeszáll” a ",mély állammal", amely a sötétség gyermekeinek a végső támadása.
 
 
Ezért szükséges, hogy minden jóakaratú ember meg legyen győződve a küszöbön álló választások korszakos jelentőségéről: nem is ennek vagy annak a politikai programnak a kedvéért, hanem azért, mert az Ön cselekedeteinek általános inspirációja testesíti meg a legjobban - ebben a sajátos történelmi kontextusban - azt a világot, a mi világunkat, amelyet el akarnak törölni a lezárások révén. Az Ön ellenfele egyben a mi ellenfelünk is: az emberi nem ősellensége, aki „gyilkos a kezdetektől fogva” (Jn 8:44).
 
 
Ön körül hittel és bátorsággal gyűlnek össze azok, akik a világdiktatúra elleni harc utolsó helyőrségének számítanak. Az alternatív megoldás: a "mély állam" által manipulált, botrányoktól és korrupciótól súlyosan kompromittált személyre szavazni, aki azt fogja tenni az Egyesült Államokkal, amit Jorge Mario Bergoglio az egyházzal, Conte miniszterelnök Olaszországgal, Macron elnök Franciaországgal, Sanchez miniszterelnök Spanyolországgal stb. Joe Biden zsarolható személy, - csakúgy, mint a Vatikán „bűvkörének” elöljárói - és fel fogják őt gátlástalanul használni, lehetővé téve az illegitim hatalmaknak a belpolitikába, valamint a nemzetközi egyensúlyba való beavatkozáát. Nyilvánvaló, hogy azok, akik manipulálják, már készen állnak egy még nála is rosszabbra, akivel helyettesíteni fogják, amint alkalom nyílik rá.
 
 
És mégis, ennek a sivár képnek a közepette, a „láthatatlan ellenség” látszólag megállíthatatlan előretörésekor megjelenik a remény. Az ellenfél nem tudja, hogyan kell szeretni, és nem érti, hogy nem elég az egyetemes jövedelem biztosítása vagy a jelzálogkölcsön törlése annak érdekében, hogy leigázzák a tömegeket és meggyőzzék őket arról, hogy megbillogozzák őket, mint a marhákat. Ez a nép, amely túl sokáig tűrte a gyűlöletkeltő és zsarnoki hatalom visszaéléseit, újra felfedezi, hogy lelke van; megérti, hogy nem hajlandó felcserélni szabadságát a személyiség homogenizálásával és eltörlésével; kezdi megérteni a családi és társadalmi kötelékek, a becsületes embereket egyesítő hit és kultúra kötelékeinek értékét. Ez a Nagy Újraindítás azért van kudarcra ítélve, mert a tervezők nem értik, hogy még mindig vannak emberek, akik készek utcára menni, hogy megvédjék jogaikat, megvédjék szeretteiket, hogy jövőt adjanak gyermekeiknek és unokáiknak. A globalista projekt nivelláló embertelensége nyomorúságosan szét fog törni a Fény gyermekeinek határozott és bátor szembenállása előtt. Az ellenségnek a Sátán van az oldalán, aki csak gyűlölni tud. De a mi oldalunkon van a Mindenható Úr, a harcokhoz rendezett seregek Istene és a Legszentebb Szűz, aki összetöri az ősi kígyó fejét. "Ha Isten mellettünk, ki lehet ellenünk?" (Róm 8:31).
 
 
Elnök Úr, Ön jól tudja, hogy ebben a döntő pillanatban az Amerikai Egyesült Államok jelenti a globalizmus hívei által a világra zúdított háború elleni védőpajzsot. Bízzon az Úrban, megerősítve Pál apostol szavaival: „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.” (Fil 4:13). Az isteni gondviselés eszközének lenni nagy felelősség, amelyért minden bizonnyal megkapja az összes állapotbeli kegyelmet, amire szüksége van, mivel az a sok ember, aki imádságával támogatja, hevesen könyörög Önért.
 
 
Ezzel a mennyei reménnyel és imádságom erejével Önért, a First Lady-ért és a munkatársaiért, teljes szívemből küldöm Önnek áldásomat.
 
 
Isten áldja az Amerikai Egyesült Államokat!
 
 
+ Carlo Maria Viganó
 
Ulpiana címzetes érseke
 
az Amerikai Egyesült Államok korábbi apostoli nunciusa
www.katolikus.info
Keresztény Hit Alapítvány
Ficsor László, a kuratórium elnöke

H-1133 Budapest, Pannonia u. 64/B
D-47441 Moers, Neuer Wall 2,
Észak-Rajna-Vesztfália, Németország
Bankszámaszámok:
Gránit Bank
HUF: 12100011-10679665 - HU09121000111067966500000000
EUR: 12100011-10679672 - HU26121000111067967200000000
Az Alapítvány munkatársai társadalmi munkában, fizetség nélkül végzik a munkájukat - Isten bizonyára meg fogja fizetni.
Felmerülnek  azonban olyan költségek, amelyeket a munkatársak nem finanszírozhatnakmeg  saját zsebükből.
Ezért minden adományért hálásak vagyunk!
Vissza a tartalomhoz