Alapítvány - katolikus.info - A katolikus hit és a politika

Ite, missa est!
Látni és láttatni
Tartalomhoz ugrás
ALAPÍTÓ OKIRAT
(tervezet)
 
Katolikus Hit Közhasznú Alapítvány
 
(a továbbiakban, mint Alapítvány)
 
Németül: Stiftung Katholischer Glaube
 
Angolul: Catholic Faith Foundation

 
 
2.   Az Alapítvány székhelye:
 
1133 Budapest, Pannonia utca 64/b. 7/35.

 
 
3.   Az Alapítvány alapítója:
 
Ficsor László
 
1133 Budapest, Pannonia utca 64/b. 7/34.

 
 
4.   Az Alapítvány alapítói vagyona: 100.000 Ft, azaz százezer forint, amely az alapító 100.000 Ft-os befizetéséből áll.

 
5.   Az Alapítvány céljai:
 
A Katolikus Hit Alapítvány célja digitális és nyomdai úton, valamint találkozók, fórumok és egyéb rendezvények segítségével minél több magyar és magyar érzelmű ember részére olyan tájékoztatást adni, amely határozott, alkut nem ismerő szavával megerősíti a keresztény hit, illetve a természetes erkölcs alapján álló becsületes, jó szándékú embereket a helyes nemzettudatban, felelősségteljes, keresztény értékeken alapuló életben és elsősorban Magyarország jövőjének tudatosan helyes irányba való alakításában. Ma Magyarországot és Európát igen nagy veszély fenyegeti: az Isten-, ember- és nemzetellenes erők mindent megtesznek az emberek teljes és szándékos félretájékoztatása érdekében, hogy azután a nemzet- és felelősségtudat nélküli egyéneket a saját maguk erkölcstelen és gonosz céljaik érdekében manipulálják. Az Alapítvány – a világszerte tapasztalható túlerő ellenére – ennek a hármas célnak a megvalósítását tűzte ki, együttműködve mindazokkal, akik belföldről és külföldről egyaránt ezt a megmaradásunk szempontjából legfontosabb irányvonalat teljességgel magukévá teszik.
 
A fenti célok érdekében az Alapítvány hasonló célú külföldi társszervezetekkel, alapítványokkal, egyesületekkel, egyházakkal és magánszemélyekkel is együttműködik.
 
Az Alapítvány célja a fenti célkitűzésű feladatot végző programok, személyek, csoportok, intézmények támogatása helyi, országos és országhatárokon átívelő szinten.
 
Az Alapítvány
 
• ökumenikus felekezeti és vallásközi párbeszédet folytat és támogat,
 
• vizsgálja a céljaihoz kapcsolódó új tudományos ismereteket, tudományos ismeretterjesztést gyakorol,
 
• közösségszervező, csoportépítő és projektmenedzsment témájú képzéseket, tanfolyamokat szervez,
 
• segélyeket gyűjt és juttat el egyházaknak, karitatív szervezeteknek és rászorulóknak,
 
• segíti és támogatja a gyermekek és a fiatalkorúak keresztény nevelését és a keresztényellenes propagandával szembeni védelmét,
   
• szervezeti működésében és cél szerinti tevékenységei megvalósításában a környezeti terhelés csökkentésére, a környezettudatos életmód képviseletére törekszik, azonban felhívja a figyelmet a klímahisztéria veszélyeire is.
 

6. Az Alapítvány az 1997 évi CLVI. törvény 26. §. c./ pontjában meghatározott közhasznú tevékenységek közül tehát a következőket látja el:
 
1. testi és lelki egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, (5.5) 2. szociális tevékenység, családsegítés, (5.2) 3. tudományos tevékenység, kutatás, (5.3) 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, (5.1.) 5. kulturális tevékenység, (5.7) 10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, (5.11) 11. hátrányos helyzetű csoportok és közösségek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, (5.9) 20. közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető – szolgáltatások; (5.10)
 

7. Az Alapítvány pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, továbbá sem az országgyűlési képviselői, sem a megyei, fővárosi önkormányzati választásokon jelöltet nem állít. Az Alapítvány feladatai közé tartozik azonban a keresztény-katolikus szellemiség tudatosítása a politikai pártokban, és a pártok keresztény alapú politikájának ösztönzése, elősegítése.
   

8. Az Alapítvány forrásai:
 
- az Alapító befizetése, mint alapítói indulótőke,
 
- az alapítványi tőke hozadékai, s az adományokkal megnövelt tőke hozadékai,
 
- bel- és külföldi magánszemélyek és jogi személyek adományai,
 
- pályázati támogatások,
 
- egyéb forrásból származó bevételek.
 
Az Alapítvány a Ptk 74/A. § (1) értelmében csak másodlagosan végezhet gazdasági-vállalkozási tevékenységet, és - az 1997 évi CLVI. törvény 4. § (1) bekezdése b., és c., pontjának megfelelően - vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve, folytathat.
 
Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, hanem azt a közhasznú céljai megvalósítására fordítja.
 

9. Az Alapítvány vagyonának felhasználása:
 
Az Alapítvány javára rendelt vagyon egésze felhasználható az alapítványi célok elérése érdekében. Az alapítványi vagyon felhasználása pályázatok kiírása, ösztöndíj, eseti támogatás folyósítása, költségtérítés és természetbeni juttatás nyújtása útján történik.
 
Az Alapítvány nyitott, ahhoz belföldi és külföldi magánszemélyek és jogi személyek egyaránt csatlakozhatnak. A csatlakozók a csatlakozás tényével nem válnak alapítókká.
 
A csatlakozás feltétele, hogy a csatlakozó az Alapítvány Alapító Okiratát különös tekintettel annak céljára elfogadja és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismerje el.
 
Amennyiben a csatlakozó felajánlását meghatározott feltételekhez köti, vagy az Alapítvány céljai közül csak egyes meghatározott célokat kíván támogatni, úgy felajánlás elfogadásáról a Kuratórium dönt.
 

10. Az Alapítvány kezelő szerve:
 
Az Alapítvány kezelő szerve a Polgári Törvénykönyv 74/C. §-a szerint az alapításkor 3 tagból – elnök és két tag – álló Kuratórium. A kuratórium tagjainak száma az alapító és a kuratóriumi tagok elfogadása szerint bővíthető.
 
A Kuratórium tagjai:
 
Elnök:
 
Ficsor Christina
 
Tagok:
 
1. Dr. Krajsovszky Gábor
 
2. Dr. Balásházy Imre
 
A Kuratórium feladata, hogy az alapítványi vagyont kezelje, az Alapítvány képviseletét ellássa, továbbá, hogy eljárjon és döntsön minden, az Alapítvány működésével kapcsolatos ügyben.
 
A Kuratórium akkor határozatképes, ha valamennyi tagja természetes vagy virtuális formában jelen van az ülésen.
 
A határozathozatal során minden tagot egy szavazati jog illeti meg.
 
A Kuratórium az Alapítvány tevékenységéről éves beszámolót készít, amit a Kuratórium és az alapító hagy jóvá.
 
A Kuratóriumnak az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg kell a közhasznúsági jelentést elkészítenie.
 
A közhasznúsági jelentés elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik.
 
A Kuratórium a döntéseit, beleértve az éves beszámoló elfogadását és a közhasznúsági jelentés elfogadását is, nyílt, egyhangú határozattal hozza. A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot készíthet.
 
A Kuratórium köteles a közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb annak június 30. napjáig, a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni a 12. pontban írt módon.
 
A Kuratórium üléseire a tagokat az elnök hívja meg. Az értesítésnek legalább tíz nappal az ülés időpontja előtt meg kell történnie.
 
A Kuratórium ülésének napirendi pontjait az elnök állítja össze, és azokat az értesítésben közli a tagokkal.
 
A Kuratórium üléseiről és az ott hozott határozatokról a jegyzőkönyv vezetésére felkért tag jegyzőkönyvet készít, melyet a Kuratórium elnöke az aláírásával hitelesít.
 
A Kuratórium a döntéseit az érintettekkel írásban közli. Az éves beszámolót a Kuratórium tagjai – az egyéb határozatok meghozatalának módjával egyezően – egyhangú határozattal hagyják jóvá.
 
A Kuratórium ülésein hozott határozatokat, az Alapítvány által elért eredményeket tartalmazó éves beszámolókat bárki megtekintheti.
 
A kuratórium tagjait első ízben 2020. december 31. napjáig jelöli ki az Alapító.
 
A kuratóriumi tagság megszűnik:
 
- a tag halálával,
- a tag lemondásával,
- az Alapító által történő visszahívásával,
- az Alapítvány megszűnésével.
 
Ha a kuratóriumi tagság elhalálozással, lemondással vagy visszahívással szűnik meg, úgy az Alapító harminc napon belül köteles a megüresedett helyre új tagot kijelölni, biztosítva ezzel a cél szerinti tevékenység folyamatos ellátását.
 
Az Alapító kötelezettséget vállal a jelen Alapító okirat aláírásával egyidejűleg, hogy az általa kijelölt kuratóriumi tagok személyében és a velük való kapcsolatában nem valósít meg a szuverén kezelő szerv tevékenységében, döntéseiben meghatározó befolyást. Az Alapító a Kuratórium tagját csak akkor hívhatja vissza, ha a kurátor a tevékenységével az alapítvány céljait veszélyezteti. A Kuratórium tagjai elfogadó nyilatkozatban ismerik el, hogy velük szemben nem áll fenn kuratóriumi tagságot kizáró, összeférhetetlenségi ok, és nem állnak fenn velük szemben a közhasznú szervezetekről rendelkező 1997. évi CLVI. törvény 9. § /1/ bekezdésében foglalt kizáró okok, azaz nem töltöttek be vezető tisztséget olyan közhasznú szervezetnél, amely úgy szűnt volna meg, hogy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
 
A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki az 1997. évi CLVI. törvény 8. §-nak (1). bekezdésében foglaltak hatálya alá esik, azaz aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b./ pont), élettársa a határozat alapján a./ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy b./ bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyeletben egyébként érdekelt.
 
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.
 

11. A Kuratórium tisztségviselőinek feladatai:
 
• Elnök: elnököl a Kuratórium ülésein és képviseli az Alapítványt harmadik személyekkel szemben, gondoskodik a Kuratórium üléseinek összehívásáról, szervezi és ellátja az adminisztratív feladatokat,
 
• Tagok: az Elnök rendelkezései szerint segítik az Elnök munkáját és a szükség szerint helyettesítik őt.
 
A Kuratórium tagjai munkájukat ingyenesen, külön díjazás nélkül végzik.
 

12. Nyilvántartás, nyilvánosság:
 
• a Kuratórium felelős a kötelező törvényi tartalom szerinti nyilvántartás vezetéséért és hozzáférhetősége biztosításáért egyrészt az érdekeltek számára másrészt a széles nyilvánosságnak adandó tájékoztatás megtételéért,
 
• a Kuratórium határozatait a Határozatok Tárában olyan módon kell nyilvántartani, hogy abból kiderüljön a vezető szerv döntésének sorszáma, tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők személye,
 
• a Kuratórium a döntéseit az érintettekkel névre szóló tértivevényes ajánlott levélben, elektronikus postán vagy telefaxon közli,
 
• a Kuratórium a döntéseit és a határozatait, az Alapítvány működésének és a szolgáltatás igénybevétele módjának megismerését, a beszámolóinak elérhetőségét folyamatosan biztosítja az alapítvány honlapján – amelynek címe www.katolikus.info/alapitvany -, illetve a közhasznúsági jelentését a saját honlapján teszi közzé,
 
• A közhasznúsági jelentést a tárgyévet követő évben legkésőbb június 30. napjáig teszi közzé.
 

13. Az Alapító az Alapítvány javára juttatott alapítói vagyont az alapítványi bankszámlán helyezte el.
 
Az Alapítvány bankszámlája felett az Alapító és a Kuratórium elnöke külön-külön rendelkezhet.
 
Az Alapítvány működése során az 500.000 forintot meghaladó a pénzeszközök elhelyezéséről a Kuratórium dönt.
 
Amennyiben az Alapítvány befektetési tevékenységet folytat, akkor azt a Kuratórium által elfogadandó szabályzat rendelkezései szerint teheti meg.
 


 
Alulírott Alapító az Alapító Okiratban foglaltakat teljes mértékben megértettem, az ott írtak az akaratommal megegyeznek, az iratot elolvasás és értelmezés után írtam alá.
 
 
Budapest, 2020. november 29. – Advent első vasárnapja
 
 
Ficsor László alapító
 
 
Ellenjegyzem:
 
 
ügyvéd
 
katolikus.info
Katolikus Hit Alapítvány (bejegyzés alatt)
Ficsor László alapító

Neuer Wall 2
D-47441 Moers
Észak-Rajna-Vesztfália, Németország
Vissza a tartalomhoz