Politika - katolikus.info - A katolikus hit és a politika

Ite, missa est!
Benedicamus Domino!
Látni és láttatni
Tartalomhoz ugrás
Úrnapi körmenet Kölnben.
A magyarok külön szentmiséjét csupán HATAN vehettek részt. A világi és egyházi hatóságok eljárásmódját több mint csupán botrányosnak tudjuk nevezni!
Június 4-én NEM SZÓLALTAK MEG AZ ESZTERGOMI BAZILIKA HARANGJAI a délutáni órákban Trianon emlékére. Ez a Duna túloldalán, szlovák megszállás alatt élő magyarok arculcsapása volt!

Politizálhat-e az egyház?
FELHÍVÁS AZ EGYHÁZÉRT ÉS A VILÁGÉRT
a Katolikusokhoz és minden jószándékú emberhez

Ebben a jelenlegi válságos helyzetben, mi, a Katolikus Egyház Pásztorai, hivatásunkból fakadóan szent kötelességünknek tartjuk, hogy felhívást intézzünk testvéreinkhez a püspökségekben, a papsághoz, az egyháziakhoz, Isten szent népéhez és minden jóakaratú férfihoz és nőhöz.

A tények azt mutatják, hogy a Covid-19 járvány ürügyén sok esetben sérülnek az állampolgároknak az alapvető szabadsághoz való elidegeníthetetlen jogai, beleértve az istentiszteletet, a véleménynyilvánítást és a mozgásszabadságot, amelyeket aránytalanul és indokolatlanul korlátoztak. A közegészségügynek nem szabad alibiként szolgálnia ahhoz, hogy emberek millióit megfosszanak jogaiktól szerte a világon, nem is beszélve arról, hogy megfosztják a polgári hatalmat attól a kötelezettségétől, hogy a közjó érdekében okosan cselekedjen. Ez különösen igaz, mivel egyre növekvő kétségek merülnek fel a vírus fertőzőképességével, veszélyességével és ellenállóképességével kapcsolatban. A világon sok tekintélyes tudományos és orvosi forrás hangoztatja, hogy a média Covid-19-cel kapcsolatos rémhírei teljesen megalapozatlanok.


A bal oldalon megjelenő szöveget eredetileg németül írták, és partneroldalunkon, a https://www.katholisches.info címen jelent meg.

A cikk első aláírói:
 
+ Gerhard Kardinal Müller érsek
+ Joseph Kardinal Zen érsek
(+ Robert Kardinal Sarah érsek)
+ Jānis Kardinal Pujats érsek
+ Carlo Maria Vigano érsek

Német nyelvű részletek itt:

Yesterday the Mayor of Venice, Luigi Brugnaro, wearing his three-colored sash of office, visited the Basilica of La  Madonna della Salute in Venice – and – along with other prayers , invoking the protection of the Blessed Virgin– consecrated Venice and the entire Veneto region to the Immaculate Heart of Mary  with this: “we consecrate the city of Venice and our Veneto lands to Your Immaculate Heart.”

Velence polgármestere, Luigi Brugnaro, tegnap az olasz trikolórt viselve felkereste Velence La Madonna della Salute bazilikáját, és - egyéb imákkal együtt, kérve a Boldogságos Szűz védelmét - segítségéért imádkozott Velencéért és az egész Veneto régióért, felajánlva ezeket Mária Szeplőtelen Szívének a következő szavakkal: „Velence városát és Veneto földjét a Szeplőtelen Szívednek ajánljuk”.

A POLITIKA
nem független a vallástól, mivel politikai erők jelentős befolyást gyakorolhatnak a hívőkre
Ki a jó egyházi vezető?
A jó egyházi vezető odafigyel Isten szavára, és nem engedi, hogy a hangoskodók akarata érvényesüljön. Mindig a Szentírás alapján cselekszik, és meghallgatja a jóakaratú híveit, azokét, akiket szintén Isten Szava irányít. A jó egyházi vezető nem átall állást foglalni az egyházat és a híveket érintő politikai kérdésekben sem.
Ki a jó politikus?
Az, aki a nép akaratának megfelelően cselekszik, és nem ül fel mindenféle aktuális irányzatoknak, olykor perverzitásoknak. A jó politikus jellemzője a többségi akarat megvalósítására való törekvés. A jó politikus nem harácsol, mivel ennyi vagy annyi idő után vagyontalanul száll a sírba, és a Mindenható előtt kell felelnie cselekedeteiért!
   
Fasang János (Düsseldorf)

Álljon meg a menet!
Nyugati levél


Rokonaim! Miért szídjátok annyit a kormányotokat? Higgyétek el nekem, hogy innen nyugatról nézve, a magyar kormány a LEGJOBB kormány a mai Európai Unióban!

Nos, még mielőtt elidulnátok a kényszerzubbony után, amit rám akarnátok húzni, íme az indoklás:

Előre bocsátva a jó kormány definícióját:
Először is! Nem az a jó kormány, amely valaki vagy valakik ilyen-olyan szubjektív ideológikus elvárásainak így vagy úgy felel vagy nem felel meg, hanem az, mely a saját meghírdetett programjának tud a legmesszebbmenőkig megfelelni.
Ennek legfontosabb feltétele, hogy STABIL legyen.
A jó kormány STABIL. Ismérve az, hogy több cikluson át el tudja nyerni „népfelsége“ egyértelmű bizalmát.
Hogy állításunkat európai kontextusba tudjuk helyezni nézzünk körül egy kicsit Európában.

   
Nem merne nagy téteket feltenni arra, hogy 2030-ban még lesz Európai Unió
Két egymással kompromisszumra nem hozható oldal világméretű összecsapásáról beszélt a Katolikus Rádióban az Országgyűlés elnöke szerdán.
Az egyik oldalon állnak, akik azt gondolják, létezhet olyan demokrácia, amely a korlátlan szabadságra épül, a másik oldalon azok, akik szerint a demokrácia a rend és a szabadság egyensúlyára épülhet csak – mondta Kövér László.
Közölte: a demokrácia nem lehet ellentétes a többség akaratával, már pedig úgy látszik, Európában most ez lesz a trend.
A házelnök kérdésesnek nevezte az Európai Unió jövőjét. Úgy fogalmazott:

Keresztény közösségek világszerte
Igen fontosnak tartjuk a keresztény közösségekkel való párbeszédet.
Isten csak EGY van! Közösen keressük Őt, mindannyian az Ő segítségére vagyunk ráutalva!
Mivel Isten útját Őmaga határozza meg, nekünk, katolikusoknak, igyekeznünk kell mindazon keresztényekkel való kapcsolatteremtésre, akik szintén Őbenne hisznek, és az Ő alapelvei szerint élnek és cselekednek.
Igen lényeges tehát a nem katolikus keresztény hívekkel való párbeszéd.

Ezt egészíti ki a zsidó hitűek tisztelete és szeretete. Ősapáink ugyan nem ismerik el Krisztust, mint Megváltót, azonban istenhitük példaképül szolgálhat a keresztény hívőknek is. Átöleljük tehát zsidó testvéreinket is, és bízunk benne, hogy a Jóisten szeretetete minden, az Urat tisztelő és parancsait teljesítő keresztény és zsidó emberre kiterjed.
 
Udvardy Frigyes: A romániai magyar kisebbség kronológiája

ITT olvasható
Trianon felülvizsgálati kérelme
az oldalak az egér görgető gombjával nagyíthatók
vagy a képre kattintva nagyobb méretűvé válnak és lapozhatók

A cikkel kapcsolatos "kritika" itt található:
   
Egyszerűen nem értem a pápát!

Fricz Tamás

Minden tiszteletem és főhajtásom a pápáé, hiszen római katolikus vagyok. Ám ezzel együtt is, a Tablet nevű katolikus folyóiratnak adott interjúját egyszerűen nem értem.
Ebben ugyanis többek között azt nyilatkozza: „Ebben az időben, amikor Európában populista hangokat hallunk és szelektív politikai döntéseknek vagyunk szemtanúi, könnyen eszünkbe juthatnak Hitler 1933-ban elhangzott beszédei, amelyek nem sokban különböznek néhány európai politikus mostani szólamaitól.”
Ezek a kijelentések kifejezetten politikai természetűek, politikai fogalmakat és nyelvet használ a pápa, átveszi a liberális irányzatok szlengjét és ilyen irányból „üzen” valahová névtelenül, de sajnos kódolhatóan.
Miért teszi ezt? És főleg: minek?
Jól tudjuk, hogy a pápa csak hitéleti, hitbéli dolgokban csalhatatlan, tehát a csalhatatlanság például politikai, közéleti témákra nem vonatkozik. Ezért merem szóba hozni a kifogásaimat.
Azt kérdezem én, miért kell a mai globalista liberálisok kedvenc, semmitmondó fogalmát, a populistát átvenni? Akkor, amikor az nagyjából nem jelent semmit, viszont a „fősodratú” liberálisok szótárában az egyik legkedvesebb szitokszó, s ha valamelyik kormányra, pártra, politikusra ezt használja Macron, Asselborn, Timmermans, Guy Verhofstadt és mások – tehát ízig-vérig keresztény, katolikus emberek –, akkor az kódolva annyit jelent, hogy az a bizonyos „populista” kormány, párt vagy politikus autokrata, diktatórikus vagy egyszerűen náci. És ha az, természetesen száműzni kell az elitklubból – vagyis az unióból.
Azt is kérdezem, vajon miért kell névtelenül utalgatni „néhány európai politikusra”? Amikor pontosan tudja mindenki, hogy ha a liberálisok néhány európai populista politikusról beszélnek, akkor nem igazán kertelnek és nem igazán utalgatnak, hanem kőkeményen megnevezik – itt Európában maradva – Matteo Salvinit, Giorgia Melonit, Jaroslaw Kaczynskit, Nigel Farage-t, Orbán Viktort, Marine Le Pent, esetleg még Andrej Babist és még néhány nyugat-európai nemzeti radikális politikust.
És végképp nem értem, hogy hogyan lehet a pápának „beleállni” abba az unalomig ismert párhuzamba, amellyel a liberálisok nap mint nap előjönnek, amely szerint az említett politikusok a harmincas éveket idézik, s beszédeik nagyon hasonlítanak Adolf Hitler „szólamaihoz”. Miért kell a legszélsőségesebb liberális marhaságokat megismételni, miért kell olyan légkört teremteni ezen „populista” politikusok körül, amely valóban mindent szolgálhat, csak éppen a megbékélést nem?
Kénytelen vagyok ilyen kemény lenni, mert az elhangzott mondat szerintem biztosan nem védhető. Még akkor sem, ha azt a pápa mondja. Nagyon sajnálom.
Egy pápa soha nem lehet egy politikai irányzatnak a követője, híve, szolgálója. Egy pápa soha nem politikai irányzat. Mi, hívők, nem akarunk a pápával politikai vitába bonyolódni, mert az számunkra elfogadhatatlan, méltatlan és leginkább elszomorító.
Egy pápa abban az értelemben persze lehet „liberális”, hogy újítószellemű, megengedő, reformer, változtatásokat akar az egyházi életben. Ez egy dolog, amivel tényleg lehet vitatkozni vagy egyetérteni. De egy teljesen másik dolog az, hogy ha egy pápa fogja magát és egy nagyon radikális liberális politikai irányvonal fogalmait és igaztalan mantráit ismétli el. Ez nem jó. Ez rossz.
Nagyon remélem, s gondolom, mondhatom: reméljük, hogy itt csak egy félrecsúszott mondatról van szó és nem másról.


www.katolikus.info
Katolikus Hit Alapítvány
Ficsor László, a kuratórium elnöke

H-1133 Budapest, Pannonia u. 64/B
D-47441 Moers, Neuer Wall 2, Észak-Rajna-Vesztfália, Németország
Vissza a tartalomhoz